Bảo kính cảnh giới/IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Nhân nghĩa trung cần giữ tích ninh.
Khó thì hay khéo, khốn hay hanh.
Đời Thương thánh biết cầu Y Doãn ;
Nhà Hán ai ngờ được Tử Khanh ?
Khi bão mới hay là cỏ cứng ;
Thuở nghèo thì biết có tôi lành.
Kìa ai cây cả nhàn ngồi tựa ;
Nếu có công nhiều lọ phải tranh !