Bảo kính cảnh giới/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phúc của chung thì họa của chung.
Nắm thì họa khỏi phúc về cùng.
Văn chương chép lấy, đòi câu thánh ;
Sự nghiệp tua gìn, phải đạo trung.
Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược ;
Có nhân có trí có anh hùng.
Nhìn cho biết nơi dường ấy.
Chẳng thấp thì cao ắt được dùng.