Bảo kính cảnh giới/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Phúc của chung thì họa của chung.
Nắm thì họa khỏi phúc về cùng.
Văn chương chép lấy, đòi câu thánh ;
Sự nghiệp tua gìn, phải đạo trung.
Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược ;
Có nhân có trí có anh hùng.
Nhìn cho biết nơi dường ấy.
Chẳng thấp thì cao ắt được dùng.