Bảo kính cảnh giới/IX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Trần trần mựa cậy những ta lành.
Phúc họa tình cờ xẩy chửa đành.
Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn ;
Lòng người quanh nữa nước non quanh.
Chẳng ngừa nhỏ âu nên lớn ;
Nếu có sâu thì bỏ canh.
Ở thế an nhàn chăng có sự.
Ngàn muôn tốn nhượng chớ đua tranh.