Bảo kính cảnh giới/VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Vinh hoa nhiều thấy khách đăm chiêu.
Bần tiện ai là kẻ trọng yêu.
Của đến nước xa nên quý giá ;
Người lìa quê cũ lấy làm xiêu.
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ ;
Thấy loạn thì hay đời Thuấn Nghiêu.
Phúc gặp ngần nào ấy mệnh.
Làm chi đua nhọc tốn công nhiều.