Bảo kính cảnh giới/VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vinh hoa nhiều thấy khách đăm chiêu.
Bần tiện ai là kẻ trọng yêu.
Của đến nước xa nên quý giá ;
Người lìa quê cũ lấy làm xiêu.
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ ;
Thấy loạn thì hay đời Thuấn Nghiêu.
Phúc gặp ngần nào ấy mệnh.
Làm chi đua nhọc tốn công nhiều.