Bảo kính cảnh giới/X

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Muốn ăn trái dưỡng nên cây.
Ai học thì hay mựa lệ chầy.
Nhợ dứt khôn cầm bà ngựa dữ ;
Quan cao nào đến dáng người ngây.
Trị dân sơ lập lòng cho chính ;
Có nước thường in nguyệt khá rây.
Có chẳng có tài dùng chẳng đến.
Mựa rằng thánh đức có nơi khuây.