Bảo kính cảnh giới/X

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Muốn ăn trái dưỡng nên cây.
Ai học thì hay mựa lệ chầy.
Nhợ dứt khôn cầm bà ngựa dữ ;
Quan cao nào đến dáng người ngây.
Trị dân sơ lập lòng cho chính ;
Có nước thường in nguyệt khá rây.
Có chẳng có tài dùng chẳng đến.
Mựa rằng thánh đức có nơi khuây.