Bảo kính cảnh giới/L

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Điền địa nhà ta thấy đầy ;
Tạo tình những ước được lâu ngày.
Xuân qua còn bảo con đòi cuốc ;
Hạ đến đà cho kẻ khác cày.
Cóc lại thửa làm càng tổn thiệt ;
Ích chi còn muốn nhọc chân tay !
Ruộng nương là chủ, người là khách ;
Đạo đức lành ấy của chầy.