Bảo kính cảnh giới/XLIX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Việc ngoài hương đảng chớ đôi co,
Thấy kẻ anh hùng hãy nhịn cho.
Nhợ nọ có dai nào có đứt ;
Cây kia toan đắn lại toan đo.
Chớ đua huyết khí nên giận ;
Làm mất lòng người những lo.
Hễ kẻ làm khôn thì phải khó ;
Chẳng bằng vô sự ngáy pho pho.