Bảo kính cảnh giới/XLIX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Việc ngoài hương đảng chớ đôi co,
Thấy kẻ anh hùng hãy nhịn cho.
Nhợ nọ có dai nào có đứt ;
Cây kia toan đắn lại toan đo.
Chớ đua huyết khí nên giận ;
Làm mất lòng người những lo.
Hễ kẻ làm khôn thì phải khó ;
Chẳng bằng vô sự ngáy pho pho.