Bảo kính cảnh giới/LII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chép hết bao nhiêu sự thế ư ?
Ai ai đã biết được hay chưa ?
Kim ngân ấy của người cùng muốn ;
Tửu sắc là nơi nghiệp há chừa.
Thế sự trai yêu thiếp mọn ;
Nhân tình gái nhớ chồng xưa.
Chẳng say chẳng đắm là quân tử ;
Người hiểm lòng thay ! hãy sá ngờ.