Bảo kính cảnh giới/LIV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Được mất tuy nơi sự tiếc mừng,
Đạo ta thông biết hết lâng lâng.
Non cao Bạch-thạch nào đời chuyển ;
Nước cả Hoàng-hà há thuở nhưng.
Thiên hạ dõi truyền lăng có thước ;
Thế gian bảo rặng thóc toan thưng.
Nhọc nhằn ai chớ còn than thở,
Ăn có dừng thì việc có dừng.