Bảo kính cảnh giới/LV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Để truyền bia miệng kiếp nào mòn.
Cao thấp cùng xem việc mất còn.
Thương cá thác vì câu uốn lưỡi ;
Ngẫm ruồi nào chết bát mồ hòn.
Già mặc số trời đất ;
Giàu ai qua vợ con ?
Quân tử thánh hiền lòng tựa nước ;
Càng già (tra) càng ngẫm của bùi ngon.