Bảo kính cảnh giới/LVI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trí qua mười mới khả rằng nên.
Ỷ lấy nho, hầu đấng hiền.
Đao bút phải dùng tài đã vẹn ;
Chỉ thư nấy chép việc càng chuyên.
Vệ nam mãi mãi ra tay thước ;
Điện bắc đà đà yên phận tiên.
Nghiệp Tiêu Hà làm khá kịp ;
Xưa nay cũng một sử xanh truyền.