Bảo kính cảnh giới/LVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Tài đức thì cho lại có nhân.
Tài thì kém đức một hai phần.
Thờ cha lấy thảo làm phép ;
Dập chúa hằng ngay liễn cần.
Đọc sách thì thông đòi nghĩa sách ;
Đem dân mựa nữa mất lòng dân.
Của chăng phải đạo làm chi nữa ;
Muôn kiếp nào hề lụy đến thân.