Bảo kính cảnh giới/LVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Này lời nhắn bảo khách bàng quan ;
Khôn phải lo lường, dại được an.
Nọ kẻ tranh hùng nên Hán tướng ;
Kìa ai từ tước ẩn Thương-sơn.
Già tôi thép cho nên mẻ ;
Bể nồi hương bởi ngã bàn.
Khuyên kẻ trượng phu sinh ở thế,
Hãy đường bất nghĩa, chớ loàn đan.