Bảo kính cảnh giới/VII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Cắp nắp làm chi hỡi thế gian.
Có thì ăn mặc chớ lo toan.
Đông hiềm giá lạnh chằm mền kép ;
Hạ lệ mồ hôi kết áo đơn.
Nằm có chiếu chăn, cho ấm áp ;
Ăn thì canh cá, chớ khô khan.
Phúc dầu hay đến trăm tuổi,
Mình thác thì nên mọi của tan.