Bảo kính cảnh giới/XII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Giàu người họp, khó người tan.
Hai ấy hằng lề sự thế gian.
Những kẻ ân cần khi phú quí ;
Hòa ai bạo bặc thuở gian nan.
Lều không con cái hằng tình phụ
Bếp lạnh anh tam biếng hỏi han.
Lòng thế bạc đen dầu nó biến,
Ta gìn nhân nghĩa chớ loàn đan.