Bảo kính cảnh giới/XIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Phú quý thì nhiều kẻ đến chen.
Uốn đòi thế thái tính chưa quen.
Cơm ăn miễn có, dầu xoa bạc ;
Áo mặc âu chi, quản cũ đen.
Khó ngặt hãy bền lòng khó ngặt ;
Chê khen mựa ngại tiếng chê khen.
Ruộng nhiều quê tổ năm ba thửa ;
Tạc tỉnh canh điền tự tại nhàn.