Bảo kính cảnh giới/XIV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Tài luận công danh hợp mọi bề.
Dại ngay nên thiếu kẻ khen chê.
Khách hiền nào quản quen cùng lạ ;
Cơm đói nài chi hẩm liễn khê.
Yên phận cũ, chăng mừng phận khác ;
Cả lòng đi, mặc nhủ lòng về.
Người cười dại khó ta cam chịu.
Đã kẻo lầm khâm liễn mất lề.