Bước tới nội dung

Bảo kính cảnh giới/XV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Đồng bào cốt nhục nghĩa càng bền.
Cành bắc cành nam một cỗi nên.
Điền địa chớ tham hơn bỏ ải ;
Nhân luân mựa lấy dưới làm trên.
Chân tay dầu đứt bề khôn nối ;
Xống áo chẳng còn mô dễ xin !
Ở thế nhịn nhau muôn sự đẹp.
Cương nhu cũng biết hết hai bên.