Bảo kính cảnh giới/XL

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Làm người biết máy khôn sao.
Lỗi thác ai vì mấy chút nao ?
Một phát khách chầy còn thấy hỏi ;
Hai phen lần đến ắt chăng chào.
Cửa thầy giá nhơn nhơn lạnh ;
Lòng bạn trăng vặc vặc cao.
Lan huệ chẳng thơm thì chớ,
Nữa chi lại phải chốn tanh tao.