Bảo kính cảnh giới/XLVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Lộc trời cho đã có ngần,
Tua hay thửa phận chớ còn nàn.
Giàu nhiều của con chẳng có ;
Sống hơn người mệnh khó khăn.
Hễ kẻ danh thơm hay được phúc ;
Mấy người má đỏ phải nhiều lần.
Vắn dài được mất dầu thiên mệnh ;
Chạy quấy làm chi cho nhọc nhằn.