Bảo kính cảnh giới/XLVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lộc trời cho đã có ngần,
Tua hay thửa phận chớ còn nàn.
Giàu nhiều của con chẳng có ;
Sống hơn người mệnh khó khăn.
Hễ kẻ danh thơm hay được phúc ;
Mấy người má đỏ phải nhiều lần.
Vắn dài được mất dầu thiên mệnh ;
Chạy quấy làm chi cho nhọc nhằn.