Bảo kính cảnh giới/XLVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Tuy rằng bốn bể cũng anh tam.
Có kẻ hiền lành có kẻ phàm
Nhiều thốt đã đành nhiều sự lỗi ;
Ít ăn thì lại ít người làm.
Xa hoa ở rộng nên khó ;
Tranh cạnh làm hờn bởi tham.
Kìa thừng nọ dai nào có đứt ;
Người hơn ta thiệt mới hầu cam.