Bảo kính cảnh giới/XVI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Bởi lòng chẳng ở cửa quyền.
Há rằng quân thần chẳng phải duyên.
Nô bộc có nhiều dân có khó ;
Cửa nhà càng rộng thế càng phiền.
Đem mình non nước nhàn qua tuổi ;
Kết bạn thông mai ngõ phỉ nguyền.
Chúc thánh cho tầy Nghiêu Thuấn nữa,
Được về ở thú điền viên.