Bảo kính cảnh giới/XVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Ăn lộc nhà quan chịu việc quan.
Chớ tham tiểu lợi phải gian nan.
Cầu hiền chí cũ mong cho được ;
Bất nghĩa lòng nào mựa nỡ toan.
Giữ thuở phong lưu pha thuở khó ;
Lấy khi phú quý đắp khi hàn.
Cho hay bĩ thái là lề cũ.
Nếu có nghèo thì có an.