Bảo kính cảnh giới/XVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Có tông có tộc mựa sơ thay.
Vạn diệp thiên chi bởi một cây.
Yêu trọng người dưng là của cải ;
Thương vì thân thích nghĩa chân tay.
Quan cao nhắn nhủ môn đồ nọ ;
Hoạn nạn phù trì huynh đệ bay.
Phiêu bạc cùng nhau còn được cậy ;
Mựa nghe sàm nịnh có lòng tây.