Bảo kính cảnh giới/XVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Có tông có tộc mựa sơ thay.
Vạn diệp thiên chi bởi một cây.
Yêu trọng người dưng là của cải ;
Thương vì thân thích nghĩa chân tay.
Quan cao nhắn nhủ môn đồ nọ ;
Hoạn nạn phù trì huynh đệ bay.
Phiêu bạc cùng nhau còn được cậy ;
Mựa nghe sàm nịnh có lòng tây.