Bước tới nội dung

Bảo kính cảnh giới/XXVI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Trong tạo hóa có cơ mầu.
Hay đỗ hay dừng mới kẻo âu.
Nước biếc non xanh thuyền gối bãi ;
Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lầu.
Chén châm rượu đục ngày ngày cạn ;
Túi quẩy thơ nhàn chốn chốn thâu.
Kham hạ Nghiêm Quang từ chẳng đến ;
Đồng-giang được nấn một đài câu.