Bảo kính cảnh giới/XXVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Một vườn hoa trúc bốn bề thâu.
Lánh thân nhàn được thú mầu.
Dưới tạc nên ao chín khúc ;
Trong nuôi được cá nghìn đầu.
Cuộc lần cờ thấp tan ngày diễn ;
Bếp thắng chè thô cởi thuở âu.
Bốn bể nhẫn còn mong đuốc đốt ;
Dầu về dầu ở mặc ta dầu.