Bảo kính cảnh giới/XXVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nghìn dặm xem mây nhớ quê.
Chẳng chờ cởi ấn gượng xin về.
Một bầu phong nguyệt nhàn tự tại ;
Hai chữ công danh biếng vả vê.
Dẫn suối nước đầy cái trúc ;
Quẩy trăng túi nặng thẳng hề.
Đã ngoài chưng thế dầu hơn thiệt,
Chẳng quản ai khen chẳng quản chê.