Bảo kính cảnh giới/XXVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Nghìn dặm xem mây nhớ quê.
Chẳng chờ cởi ấn gượng xin về.
Một bầu phong nguyệt nhàn tự tại ;
Hai chữ công danh biếng vả vê.
Dẫn suối nước đầy cái trúc ;
Quẩy trăng túi nặng thẳng hề.
Đã ngoài chưng thế dầu hơn thiệt,
Chẳng quản ai khen chẳng quản chê.