Bảo kính cảnh giới/XXX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Chẳng khôn chẳng dại luống ương ương.
Chẳng dại người hòa lại chẳng thương.
Bến liễu mới dời thuyền chở nguyệt ;
Gác vân còn chửa bút đeo hương.
Sách ngâm bạc dẫy mai trong tuyết ;
Đối uống vàng đầy cúc thuở sương.
Văn đạt chẳng cầu, yên mấy phận.
Ba gian lều cỏ đất Nam-dương.