Bảo kính cảnh giới/XXXII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Mọi việc dừng hơn hết mọi âu.
Điền viên lánh, mặc ta dầu.
Sách ngâm song có mai và điểm ;
Dời ngó rèm lồng nguyệt một câu.
Dưới công danh nhiều thác cả ;
Trong ẩn dật có cơ mầu.
Đạo quân thân nhẫn dầu ai lỗi.
Hổ xanh xanh ở trốc đầu.