Bảo kính cảnh giới/XXXII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Mọi việc dừng hơn hết mọi âu.
Điền viên lánh, mặc ta dầu.
Sách ngâm song có mai và điểm ;
Dời ngó rèm lồng nguyệt một câu.
Dưới công danh nhiều thác cả ;
Trong ẩn dật có cơ mầu.
Đạo quân thân nhẫn dầu ai lỗi.
Hổ xanh xanh ở trốc đầu.