Bảo kính cảnh giới/XXXIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Rộng khơi ngại vượt bể triều quan.
Lui tới đòi thì miễn phận an.
Hé cửa đêm chờ hương quế lọt ;
Quét hiên ngày lệ bóng hoa tan.
Đời dùng người có tài Y Phó ;
Nhà ngặt ta bền đạo Khổng Nhan.
Kham hạ hiền xưa toan lẩn được,
Ngâm câu « danh lợi bất như nhàn ».