Bảo kính cảnh giới/XXXV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Thế tình khéo uốn vuỗn bằng câu.
Đòi phận mà yên há sở cầu.
Dịp còn theo tiên gác Phượng ;
Rầy đà kết bạn sa âu.
Được thì xem áng công danh dễ ;
Đến lý hay cơ tạo hóa mầu.
Kham hạ Trương Lương chẳng khứng ở,
Tìm tiên để nộp ấn phong hầu.