Bảo kính cảnh giới/XXXVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Một yên một sách một con lều.
Túng kiết bao nhiêu mặc bấy nhiêu.
Giậu cúc thu vàng nẩy lác ;
Sân mai tuyết bạc che đều.
Có con mới biết ơn cha nặng ;
Dừng lộc thì hay nghĩa chúa nhiều.
Ngẫm trong nhàn nào thửa được ?
Đầy song hoa nở tiếng chim kêu.