Bảo kính cảnh giới/XXXVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Mấy phen lần bước dặm thanh vân,
Đeo lợi làm chi luống nhọc thân.
Nhớ chúa lòng còn đơn một tấc ;
Âu thì tóc đã bạc mười phân.
Trì thanh cá lội in vừng nguyệt ;
Cây tĩnh chim về rợp bóng xuân.
Dầu phải dầu chăng mặc thế ;
Đắp tai biếng mảng sự vân vân.