Chó Sói và bức tượng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Le Renard et le Buste - Chó Sói và bức tượng

CHÓ SÓI VÀ BỨC TƯỢNG

     Danh tiếng chẳng qua hề vẽ mặt,
     Cái dềnh-dàng rối mắt thằng ngây.
        Lừa kia chỉ biết nhìn ngay.
Sói kia thóc-mách tính hay xét cùng;
     Trước sau nhìn, thủy-chung cặn-kẽ:
     Cái hư-danh ai hễ ở ngoài,
        Thì y lập-tức chê-bai.
Chuyện xưa có tượng anh-tài một pho;
     Pho tượng ấy dẫu to nhưng rỗng,
     Sói nhìn khen thợ dụng tinh-công:
        Đầu to mà óc thì không!

Đại-danh lắm bậc tượng đồng khác chi!


Nguồn