Con người ta với con bò chét

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ta cầu trời khẩn Phật nhiều điều trái lệ, làm cho các vị ấy mệt nhọc vô ích, có nhiều khi những việc chẳng đáng mở miệng mà xin người ta: họ làm như tuồng trời phải hằng xem xét người ở đời nầy, lại kẻ hèn mọn mỗi bước, mỗi việc tầm phào, cũng muốn làm rộn cả và trời đất, làm đâu cũng bằng việc người Grees với người Trogens thuở xưa kia vậy.

Có một thằng dại bị bò chét cắn vai. Bò chét đà nhảy vô ở trong mí tấm vải rồi. Tên ấy kêu rên rằng: “Thần Hercule ôi! Đáng lẽ thần phải làm cho hết những loài quái gở ở dưới đất nầy, hễ đến mùa xuân thường có lại. Ớ Jupiter! Hỡi Jupiter! Vua làm chi ở trên trời mà chẳng làm làm tận tiệt cái nòi nẳng đấy đặng mà báo thù cho dân!”

Vĩ chi bò chét hết rân, cầu trời sấm sét, xin thần búa đao.