Bước tới nội dung

Con thỏ và con rùa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

CON THỎ VÀ CON RÙA

        Đi cho sớm, việc gì tất-tả
     Chuyện Thỏ Rùa nghĩ đã hay thay!
        Rùa kia gọi Thỏ bảo:
                                  — Này,
Thi cùng ta chạy từ đây qua đường.
     Thỏ bảo Rùa:
                       — Chị thường hóa dại
Hãy uống xong thuốc tẩy vài liều
        Họa chăng ta có nhận keo
Rùa càng thách tợn, giải treo thật nhiều
     Thỏ tức khí bao nhiêu cũng đắt;
     Đem giải kia mà đặt bên đường.
        Những gì lọ kể dài dang;
Ai ngồi chủ cuộc, phân tường nói chi,
     Thỏ ra sức chỉ đi ba bước,
     Là đến nơi lấy được như không,
        Vội chi mà chẳng thong-dong
Vừa đi vừa bỡn cũng không chậm gì.
     Đứng gặm cỏ, có khi cũng sớm,
     Mặc kệ Rùa, Thỏ hợm ta đây,
        Chàng-dàng chân dép chân giầy
Trong khi Rùa nọ ai hay vội-vàng,
     Biết thân nặng lại càng cố gắng:
     Cứ từ-từ rảo cẳng bước lên.
        Sá chi thân phận Rùa hèn,
Thỏ càng đủng-đỉnh ở bên vệ đường.
     Nhường chạy trước thêm càng danh-giá
     Muốn lúc nào mà chả đến chơi
        Vừa đi, vừa nghỉ, vừa chơi;
Nghe hơi gió thổi, xem trời kéo mây,
     Rùa thấm thoát đến ngay trước đích
     Thỏ vội-vàng một mạch chồn chân,
        Nhưng mà chửa được đến gần,
Thì Rùa đã tới nơi ăn giải rồi.
     Lại còn nhiếc một hồi: — Chú Thỏ,
     Đã bảo mà, nhanh có làm chi!
        Ví chăng nhà cũng đội đi.
Như ta đây nữa, chú thì bước sao?


Nguồn