Hai con bò đực với một con nhái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hai con bò đực đánh coi ai được con bò cái tơ với phần sở ấy. Con nhái kia than thở về sự đó. Nhái khác thấy hỏi rằng: “Chi vậy chị? — Nó nói: Lạ thay! Chớ chẳng thấy hay sao? Rồi đây sao cho khỏi một con phải đi đày, con kia đuổi lùa nó phải bỏ đồng cỏ hết cai trị trên các đồng ấy, đến cai trị trong đầm đìa chỗ ta ở; khi ấy chơn hắn nhận ta xuống dưới xa, kẻ kia rồi tới người nọ, phải chịu khổ về cái trận giặc, mà mụ bò cái tơ đó làm sanh sự.

Lòng lo sợ ấy là phải. Quả có một con bò đực đi ẩn thân chỗ ếch nhái ở: nó đạp chết một giờ hết vài chục.

Thảm thay! Đời nào cũng thấy kẻ nhỏ chịu khổ về sự tầm bậy của người lớn.