Bước tới nội dung

Lừa mang hòm sắc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
L’Âne portant des reliques - Lừa mang hòm sắc

LỪA MANG HÒM SẮC

     Một con lừa lưng mang hòm sắc,
     Thấy người tôn đã chắc tôn ta.
        Vênh-vang bộ mặt giở ra,
Chấp lễ chấp bái như là thần đây,
     Có người kia lầm này biết ý,
     Bảo lừa:
               — Đừng nghĩ thế mà sai,
        Hợm đâu có hợm lạ đời!
Ai tôn đâu chú, chú đòi lên cân.
     Người lễ bái là cầu ông thánh,
     Sự anh-linh uy-mãnh của ngài,
        Quan mà dốt đặc vô-tài,
Thì dân lạy cái áo ngoài mà thôi.


Nguồn