25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 110

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 110. Hạn chế đối với các quyền độc quyền: ngoại lệ đối với một số hoạt động trình diễn và trình bày

Điều 110: Hạn chế các quyền độc quyền: một số ngoại lệ đối với quyền trình diễn hoặc trình bày

Không trái với các quy định của Điều 106, các hành vi sau đây không phải là các hành vi vi phạm quyền tác giả:

(1). Trình diễn hoặc trình bày tác phẩm bởi các giảng viên và học sinh trong các khoá học có các hoạt động giảng dạy trực tiếp tại các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, tại các lớp học hoặc các nơi tương tự dành cho giảng dạy, trừ phi, đối với tác phẩm điện ảnh hoặc các tác phẩm nghe nhìn khác, việc trình diễn hoặc trưng bày các hình ảnh đơn lẻ, được đưa ra thông qua một bản sao không được tạo ra hợp pháp theo Điều luật này, và người có trách nhiệm đối với việc trình diễn đó biết hoặc có lý do để tin là bản sao đó đã không được tạo ra hợp pháp.
(2). Trình diễn một tác phẩm văn học phi sân khấu hoặc tác phẩm âm nhạc hoặc trình bày một tác phẩm, thông qua hoặc trong một buổi truyền thông, nếu:
(A). Trình diễn hoặc trưng bày là một bộ phận thông thường của hệ thống các hoạt động giảng dạy của cơ quan của Chính phủ hoặc tổ chức giáo dục phi lợi nhuận; và
(B). Trình diễn hoặc trưng bày là trực tiếp có liên quan và trợ giúp thực chất đối với nội dung giảng dạy của buổi truyền thông; và
(C). Buổi truyền thông được thực hiện ưu tiên cho:
(i). Việc thu tại lớp học hoặc nơi tương tự mà thông thường được dành cho việc giảng dạy, hoặc
(ii). Việc thu bởi một người mà đối với người này buổi truyền thông là trực tiếp do người này không có khả năng hoặc trong một hoàn cảnh đặc biệt khác cản trở người này tham dự lớp học hoặc nơi tương tự thông thường là dành cho việc giảng dạy, hoặc
(iii).Việc thu bởi một nhân viên hoặc một công chức nhà nước của một cơ quan của Chính phủ như là một phần trong chức năng nhiệm vụ của họ.
(3). Trình diễn tác phẩm văn học phi sân khấu hoặc tác phẩm âm nhạc hoặc tác phẩm âm nhạc sân khấu có nội dung tín ngưỡng hoặc trình bày tác phẩm tại buổi làm lễ tại nơi thờ cúng hoặc tại các hội tín ngưỡng khác;
(4). Trình diễn tác phẩm văn học phi sân khấu hoặc tác phẩm âm nhạc khác hơn là trong một buổi truyền thông tới công chúng, không có bất kỳ một mục đích lợi nhuận thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp nào và không có bất kỳ một sự thanh toán nào các khoản lệ phí hoặc sự bù đắp nào khác cho buổi trình diễn đối với bất kỳ một người trình diễn, người tổ chức của buổi biểu diễn đó, nếu:
(A). Không có bất kỳ một khoản phí vào cửa một cách trực tiếp hoặc gián tiếp nào;
(B). Doanh thu, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý sản xuất buổi trình diễn được sử dụng hoàn toàn cho mục đích giáo dục, tín ngưỡng, hoặc các mục đích từ thiện khác và không phải nhằm thu tài chính cá nhân, ngoại trừ trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả đã đưa ra thông báo phản đối trình diễn theo các điều kiện sau:
(i). Thông báo này được viết bằng văn bản và được ký bởi chủ sở hữu quyền tác giả hoặc đại diện được uỷ nhiệm toàn quyền của chủ sở hữu quyền tác giả; và
(ii). Thông báo phải được đưa ra trên cơ sở trách nhiệm cá nhân đối với việc trình diễn ít nhất 7 ngày trước ngày trình diễn, và phải nói rõ lý do phản đối; và
(iii). Thông báo phải tuân thủ hình thức, nội dung và cách đưa ra thông báo theo yêu cầu của cơ quan đăng ký bản quyền được quy định trong quy chế;
(5). Cung cấp truyền sóng bao hàm trình diễn hoặc trình bày tác phẩm thông qua việc tiếp nhận công cộng truyền sóng đó trên một thiết bị thu thuộc loại thông thường được sử dụng trong các gia đình, trừ phi:
(A). Một khoản lệ phí trực tiếp đánh vào việc nhìn hoặc nghe buổi truyền, hoặc
(B). Buổi phát như vậy được thu và được truyền tiếp tới công chúng;
(6). Trình diễn một tác phẩm âm nhạc phi sân khấu bởi các cơ quan của Chính phủ hoặc tổ chức làm vườn hoặc nông nghiệp phi lợi nhuận trong các cuộc hội chợ hoặc triển lãm hàng năm được tổ chức bởi cơ quan hoặc tổ chức đó; ngoại lệ quy định tại Điều khoản này sẽ được mở rộng tới bất kỳ một nghĩa vụ nào đối với vi phạm quyền tác giả mà theo một cách nào khác xác định đối với cơ quan, tổ chức đó, theo trách nhiệm liên đới hoặc vi phạm liên đới, đối với buổi trình diễn bởi một người được nhượng độc quyền hoặc người tổ chức kinh doanh hoặc những người khác tại các hội chợ, triển lãm đó, nhưng không miễn trừ bất kỳ người nào kể trên khỏi nghĩa vụ đối với buổi trình diễn đó;
(7). Trình diễn tác phẩm âm nhạc phi sân khấu thông qua việc thành lập một nơi bán lẻ công khai đối với công chúng trên quy mô lớn không thu bất kỳ lệ phí vào cửa trực tiếp hoặc gián tiếp nào, tại nơi đó mục đích bán hàng của buổi trình diễn là để bán lẻ các bản sao và bản ghi của tác phẩm, và buổi trình diễn này không được truyền ra ngoài từ nơi mà cơ sở bán lẻ này được đặt và chỉ trong phạm vi chính nơi mà việc bán hàng được thực hiện;
(8). Trình diễn tác phẩm văn học phi sân khấu thông qua hoặc trong quá trình phát sóng được thiết kế đặc biệt và ưu tiên trực tiếp cho người mù hoặc những người tàn tật khác mà không thể đọc các tư liệu in một cách thông thường do nguyên nhân tàn tật của họ, hoặc những người điếc hoặc những người tàn tật khác mà không thể nghe các tín hiệu âm thanh kèm theo các tín hiệu hình ảnh trong một buổi truyền sóng, nếu việc trình diễn này được thực hiện không có bất kỳ một mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp lợi nhuận thương mại nào và buổi truyền sóng của nó được thực hiện thông qua các phương tiện của:
(i). Cơ quan của Chính phủ;
(ii). Trạm truyền sóng giáo dục phi thương mại (như định nghĩa tại Điều 397 Điều luật số 47);
(iii). Trạm phát thanh trung chuyển được uỷ quyền (như định nghĩa tại 47 CFR 73.593-73.595);
(iv).Hệ thống cáp (như định nghĩa tại Điều 111(f).
(9). Trình diễn một buổi duy nhất tác phẩm văn học sân khấu đã được công bố ít nhất 10 năm trước ngày trình diễn, thông qua hoặc trong quá trình truyền sóng được thiết kế đặc biệt cho và ưu tiên trực tiếp đối với những người mù hoặc những người tàn tật khác mà không thể đọc các tài liệu in ấn thông thường do nguyên nhân tàn tật của họ, nếu việc trình diễn này được thực hiện không có bất kỳ một mục đích lợi nhuận thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp nào và buổi truyền sóng của nó được thực hiện thông qua các phương tiện của trạm trung chuyển được phép nêu tại Khoản 8 (iii), với điều kiện là các quy định của Điều khoản này sẽ không thể áp dụng nhiều hơn một buổi trình diễn của cùng một tác phẩm bởi cùng những người biểu diễn hoặc theo sự bảo trợ của cùng một tổ chức.
(10). Không trái với Điểm (4) trên các hành vi sau đây không phải là vi phạm quyền tác giả: trình diễn tác phẩm văn học phi sân khấu hoặc tác phẩm âm nhạc trong tiến trình thực hiện các chức năng xã hội được tổ chức và được ủng hộ bởi tổ chức của những người kỳ cựu phi lợi nhuận hoặc tổ chức của những hội viên kín phi lợi nhuận mà đối với các tổ chức này công chúng thông thường không được mời dự, nhưng không bao gồm những người được mời của tổ chức, nếu doanh thu từ việc trình diễn này sau khi trừ đi chi phí sản xuất hợp lý buổi trình diễn được sử dụng hoàn toàn cho mục đích từ thiện và không nhằm đặt được các mục đích tài chính. Trong phạm vi của Điều này chức năng xã hội của bất kỳ một hội nam sinh hoặc nữ sinh trường cao đẳng hoặc đại học nào sẽ không được coi là chức năng xã hội theo quy định của Điều này trừ phi chức năng xã hội của các hội này được tổ chức chủ yếu nhằm mục đích tăng quỹ cho các mục đích từ thiện cụ thể.