25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 111

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 111. Hạn chế đối với các quyền độc quyền: phát sóng thứ cấp

Điều 111: Hạn chế đối với các quyền độc quyền: truyền sóng thứ cấp

(a). Ngoại lệ đối với một số hoạt động truyền sóng thứ cấp: truyền sóng thứ cấp buổi truyền sóng lần đầu thể hiện buổi trình diễn hoặc trình bày tác phẩm không phải là vi phạm quyền tác giả nếu:

(1). Truyền sóng thứ cấp không được thực hiện qua hệ thống cáp và hoàn toàn bao gồm việc tiếp lại các tín hiệu đã được truyền bởi trạm truyền sóng được Uỷ ban truyền thông Liên bang cấp phép trong phạm vi khu vực phủ sóng địa phương của trạm truyền sóng đó tới nhà nghỉ tư nhân hoặc nơi đặt các cơ sở đó thông qua người quản lý khách sạn, nhà nghỉ hoặc những nơi tương tự, và không một khoản lệ phí trực tiếp nào được tính đối với việc nghe nhìn buổi truyền sóng thứ cấp; hoặc
(2). Truyền sóng thứ cấp được thực hiện chủ yếu trong phạm vi và theo các điều kiện được quy định tại Khoản (2) Điều 110; hoặc
(3). Truyền sóng thứ cấp được thực hiện bởi bất kỳ người truyền tin nào không kiểm soát được trực tiếp hoặc gián tiếp nội dung hoặc lựa chọn buổi truyền sóng lần đầu và kiểm soát tiếp thu chọn lọc buổi truyền sóng thứ cấp, và các hành vi của người này đối với buổi truyền sóng thứ cấp bao gồm chủ yếu cung cấp bằng dây thép hoặc dây cáp hoặc các kênh truyền thông khác cho việc sử dụng của người khác, với điều kiện là, các quy định của Điều khoản này chỉ mở rộng đối với các hành vi của người truyền tin nói trên đối với buổi truyền sóng thứ cấp và không miễn trừ nghĩa vụ của người khác về các hành vi đối với chính buổi truyền sóng lần đầu hoặc thứ cấp của họ;
(4). Truyền sóng thứ cấp được thực hiện thông qua thiết bị vệ tinh cho việc thu tại nhà của tư nhân phù hợp với quy định của giấy phép theo Điều 119; hoặc
(5). Truyền sóng thứ cấp không được thực hiện thông qua hệ thống cáp nhưng được thực hiện thông qua các cơ quan của Chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác, không có bất kỳ một mục đích lợi nhuận thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp nào và không tính bất kỳ một khoản tiền nào đối với việc thu buổi truyền sóng thứ cấp ngoài khoản thuê bao cần thiết để thanh toán cho các chi phí thực tế và hợp lý của việc bảo trì và hoạt động của dịch vụ truyền sóng thứ cấp.

(b). Truyền sóng thứ cấp của buổi truyền sóng lần đầu tới nhóm người được kiểm soát: không trái với các quy định tại Khoản (a) và (c), truyền sóng thứ cấp tới công chúng của buổi truyền sóng lần đầu thể hiện buổi trình diễn hoặc trình bày tác phẩm là có thể bị khởi kiện như là một hành vi vi phạm theo Điều 501, và hoàn toàn thuộc đối tượng của các biện pháp thực thi quy định tại Điều 502 tới 506, và Điều 509, nếu buổi truyền sóng lần đầu không được thực hiện cho công chúng tiếp thu đối với một số người cụ thể trong công chúng, tuy nhiên, với điều kiện là truyền sóng thứ cấp đó sẽ không có khả năng bị khởi kiện nếu:

(1). Buổi truyền sóng lần đầu được thực hiện bởi trạm truyền sóng được cấp phép bởi Uỷ ban truyền thông Liên bang; và
(2). Chuyển tải các tín hiệu hàm chứa buổi truyền sóng thứ cấp được yêu cầu theo luật, quy chế hoặc sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang; và
(3). Tín hiệu của máy truyền sóng lần đầu không bị sửa đổi hoặc thay đổi bởi máy truyền sóng thứ cấp;

(c). Truyền thông thứ cấp thông qua hệ thống cáp:

(1). Tuỳ thuộc vào các quy định của Điểm (2), (3) và (4) của Điều khoản này, buổi truyền sóng thứ cấp tới công chúng thông qua hệ thống cáp buổi truyền sóng lần đầu được thực hiện bởi trạm phát sóng được cấp phép bởi Uỷ ban truyền thông Liên bang hoặc bởi cơ quan của Chính phủ có thẩm quyền của Canada hoặc Mexico và thể hiện sự trình diễn hoặc trình bày tác phẩm sẽ là đối tượng của giấy phép bắt buộc dựa trên việc tuân thủ các yêu cầu tại Khoản (d) đối với việc truyền tải các tín hiệu hàm chứa buổi truyền sóng thứ cấp là được phép theo Luật, quy định hoặc sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang.
(2). Không trái với các quy định của Điểm (1) Điều khoản này, cố tình hoặc tái phát buổi truyền sóng thứ cấp tới công chúng thông qua hệ thống cáp của buổi truyền sóng lần đầu được thực hiện bởi trạm truyền sóng được cấp giấy phép bởi Uỷ ban truyền thông Liên bang hoặc cơ quan của Chính phủ có thẩm quyền của Canada hoặc Mexico và bao hàm sự trình diễn hoặc trình bày tác phẩm thì có thể bị khởi kiện như là hành vi vi phạm theo Điều 501, và hoàn toàn thuộc đối tượng của các biện pháp thực thi quy định tại Điều 502 tới 506 và 509 trong những trường hợp sau:
(A). Đối với việc chuyển tải các tín hiệu hàm chứa buổi truyền sóng thứ cấp là không được phép theo Luật, quy định hoặc sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang; hoặc
(B). Đối với hệ thống cáp đã không nộp bản quyết toán tài chính và lệ phí bản quyền theo yêu cầu tại Khoản (d).
(3). Không trái với các quy định của Điểm (1) của Điều khoản này và tuỳ thuộc vào các quy định tại Khoản (e) của Điều này, buổi truyền sóng thứ cấp tới công chúng thông qua hệ thống cáp của buổi truyền sóng lần đầu được truyền từ trạm truyền sóng được phép bởi Uỷ ban truyền thông Liên bang hoặc bởi cơ quan Chính phủ có thẩm quyền của Canada hoặc Mexico thể hiện sự trình diễn hoặc trưng bày tác phẩm có thể khởi kiện như là một hành vi vi phạm theo Điều 501 và hoàn toàn thuộc đối tượng của các biện pháp thực thi quy định tại Điều 502 tới 506 và Điều 509 và 510 nếu nội dung cụ thể của chương trình trong đó sự trình diễn hoặc trình bày tác phẩm được thể hiện, hoặc bất kỳ một quảng cáo thương mại hoặc thông báo giao thông nào được truyền thông qua máy truyền sóng lần đầu trong khi hoặc ngay trước hoặc sau việc truyền chương trình đó, được sửa đổi bằng bất kỳ cách thức chủ tâm nào qua hệ thống cáp thông qua việc thay đổi, xoá, bổ sung, ngoại trừ việc sửa chữa, xoá hoặc thay thế các quảng cáo thương mại được trình diễn thông qua các chương trình đó thực hiện trên vô tuyến quảng cáo thương mại nghiên cứu thị trường: với điều kiện là công ty nghiên cứu thị trường này đã đạt được sự đồng ý trước của nhà quảng cáo, người đã mua quảng cáo thương mại gốc, trạm truyền hình phát quảng cáo thương mại đó, và hệ thống cáp truyền buổi truyền sóng thứ cấp: và với điều kiện nữa là những sửa chữa, xoá hoặc thay thế thương mại đó không được tiến hành cho mục đích thu lợi nhuận từ lần bán hàng thương mại đó.
(4). Không trái với các quy định tại Điểm (1) của Điều khoản này, truyền sóng thứ cấp tới công chúng thông qua hệ thống cáp buổi truyền sóng lần đầu được thực hiện bởi một trạm phát sóng được cấp phép bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Canada hoặc Mexico và buổi phát này chứa đựng buổi trình diễn hoặc trình bày của một tác phẩm có thể bị khởi kiện như một hành vi vi phạm theo Điều 501 và hoàn toàn thuộc đối tượng của các biện pháp chế tài quy định tại Điều 502 tới 506 và Điều 509, nếu:
(A). Đối với các tín hiệu từ Canada, Uỷ ban của hệ thống cáp được đặt tại một nơi trên 150 dặm tính từ biên giới của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Canada đồng thời cũng được đặt tại vĩ tuyến 42 vĩ độ Nam.
(B). Đối với các tín hiệu từ Mexico, buổi truyền sóng thứ cấp được truyền thông qua hệ thống cáp mà nhận được từ buổi truyền sóng lần đầu thông qua biện pháp khác hơn là biện pháp trực tiếp chặn sóng radio được phát tự do trong không gian bởi các trạm phát sóng đó, trừ phi trước ngày 15/4/1976, các hệ thống cáp đó đã thực sự tiến hành hoặc đã được cho phép cụ thể để tiến hành thì các tín hiệu từ các trạm phát nước ngoài đó tới các hệ thống này phải tuân theo quy định của Luật, Quy định hoặc sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang.

(d). Giấy phép bắt buộc đối với buổi truyền sóng thứ cấp thông qua hệ thống truyền cáp

(1). Hệ thống truyền cáp có truyền sóng thứ cấp là đối tượng của chế độ giấy phép bắt buộc theo Khoản (c), trên cơ sở hai lần trong một năm sẽ nộp tới cơ quan đăng ký bản quyền phù hợp với yêu cầu mà cơ quan đăng ký này sẽ quy định trong quy chế:
(A). Bảng quyết toán tài chính, bao gồm cả thu nhập của sáu tháng tiếp theo, chỉ rõ số kênh mà qua đó hệ thống cáp này thực hiện buổi truyền sóng thứ cấp tới các đối tượng tiếp sóng thường kỳ, tên và địa điểm của tất cả các trạm truyền sóng lần đầu mà các buổi truyền sóng của các trạm này đã được truyền tiếp theo thông qua hệ thống cáp, tổng số các đối tượng tiếp sóng thường kỳ, tổng số các khoản tiền được thanh toán cho hệ thống cáp trên cơ sở cung cấp dịch vụ truyền sóng thứ cấp của các trạm phát sóng lần đầu, và các số liệu khác mà cơ quan đăng ký có thể qua các thời kỳ quy định trong quy chế. Trong việc xác định tổng số đối tượng tiếp sóng và tổng số các khoản được thanh toán cho hệ thống cáp trên cơ sở dịch vụ cung cấp truyền sóng thứ cấp của các trạm truyền sóng lần đầu, hệ thống này sẽ không bao hàm các đối tượng tiếp sóng thường kỳ và các khoản tiền thanh toán thu được từ các đối tượng tiếp sóng thường kỳ thu được buổi truyền sóng thứ cấp để xem tại gia đình theo quy định tại Điều 119. Bản quyết toán này cũng phải bao hàm các báo cáo tài chính về bất kỳ chương trình tivi ngoài hệ thống nào mà đã được truyền tải thông qua hệ thống cáp toàn bộ hoặc một phần tới khu vực dịch vụ địa phương của các trạm truyền sóng lần đầu theo Luật, quy định, hoặc sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang về việc cho phép phụ hoặc thêm vào các tín hiệu trong các trường hợp cụ thể, cùng với dòng chữ chỉ ngày, giờ, trạm phát và bao hàm trong việc tiến hành phát phụ hoặc thêm đó; và
(B). Ngoại trừ trường hợp đối với một hệ thống cáp mà tiền nhuận bút được quy định tại Điểm (C) hoặc (D), tổng số tiền lệ phí nhuận bút trong một khoảng thời gian thể hiện trên bản quyết toán được tính trên cơ sở tỷ lệ phần trăm ấn định trên tổng số doanh thu từ các đối tượng tiếp sóng thường kỳ đối với các dịch vụ cáp trong khoảng thời gian đó trên cơ sở dịch vụ cung cấp truyền sóng thứ cấp của buổi truyền sóng lần đầu của các trạm phát, như sau:
(i). 0,675 của 1 phần trăm của tổng số doanh thu đối với đặc quyền truyền sóng phụ thêm bất kỳ chương trình ngoài hệ thống nào của trạm truyền sóng lần đầu trên toàn bộ hoặc một phần tới khu vực dịch vụ địa phương của các trạm truyền sóng lần đầu đó, khoản tiền này để được áp dụng đối với tiền lệ phí đó, nếu có, có thể được thanh toán tuân theo Điểm (ii) tới (iv);
(ii). 0,675 của 1 phần trăm tổng số doanh thu đối với khoảng cách tín hiệu phát sóng lần đầu tương ứng;
(iii). 0,425 của 1 phần trăm của tổng số doanh thu đối với các khoảng cách tín hiệu phát sóng thứ cấp, thứ ba, thứ tư tương ứng và các khoảng cách tín hiệu phát sóng thứ tự tiếp theo sau đó tương ứng; và
(iv). 0,2 của 1 phần trăm tổng số doanh thu đối với khoảng cách tín hiệu phát sóng lần thứ 5 tương ứng và các khoảng cách tín hiệu phát sóng thứ tự tiếp theo sau đó tương ứng; và trong tính toán các khoản phải thanh toán theo Điểm (ii) tới (iv) trên bất kỳ tỷ lệ đối với một khoảng cách tiếp sóng tương ứng sẽ tính toán trên giá trị tỷ lệ của nó và, đối với trường hợp các hệ thống cáp được đặt một phần trong và một phần ngoài khu vực dịch vụ địa phương của các trạm phát sóng lần đầu, tổng số doanh thu sẽ bị hạn chế trong tổng số doanh thu được phát tới các đối tượng tiếp sóng thường kỳ được đặt ngoài khu vực dịch vụ địa phương của trạm phát sóng lần đầu; và
(C). Nếu tổng số doanh thu thực tế được thanh toán bởi các đối tượng tiếp sóng thường kỳ cho một hệ thống cáp trong khoảng thời gian cung cấp dịch vụ cơ bản buổi truyền sóng thứ cấp của các trạm phát sóng lần đầu tổng số tiền lên tới 80.000$ hoặc ít hơn, tổng số doanh thu của hệ thống cáp đó trong phạm vi của Điểm này sẽ được tính thông qua việc trừ đi một khoản thu từ tổng số doanh thu thực tế vượt quá 80.000$, miễn là không một trường hợp nào tổng số doanh thu được giảm ít hơn 3.000$. Khoản lệ phí nhuận bút phải thanh toán theo Điểm này sẽ là 0,5 của 1 phần trăm không phụ thuộc vào số khoảng cách các thiết bị tín hiệu, nếu có; và
(D). Nếu tổng số doanh thu thực tế được thanh toán bởi các đối tượng tiếp sóng thường kỳ cho một hệ thống cáp đối với khoảng thời gian cung cấp dịch vụ cơ bản buổi truyền sóng thứ cấp của các trạm phát sóng lần đầu tổng số tiền nhiều hơn 80.000$ nhưng ít hơn 160.000$ thì khoản lệ phí nhuận bút phải thanh toán theo Điểm này sẽ là (i) 0,5 của 1 phần trăm tổng số doanh thu tới 80.000$; và (ii) 1 phần trăm của tổng số doanh thu vượt quá 80.000$ nhưng dưới 160.000$, không phụ thuộc vào số khoảng cách của các thiết bị tín hiệu, nếu có.
(2). Cơ quan đăng ký bản quyền sẽ nhận tất cả các khoản lệ phí này được nộp theo quy định tại Điều khoản này và, sau khi trừ đi chi phí hợp lý mà cơ quan này thu theo Điều khoản này, sẽ nộp số tiền cân đối tới Cục dự trữ Liên bang theo cách mà thư ký của Cục này hướng dẫn. Tất cả các quỹ được thành lập bởi thư ký của Cục dữ trữ Liên bang sẽ được đầu tư vào chứng khoán có lãi của Chính phủ Mỹ để phân chia sau này với sự tham gia của Thư viện Quốc hội trong trường hợp không tồn tại bất đồng về sự phân chia đó hoặc với sự tham gia của Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả trong trường hợp bất đồng về sự phân chia đó tồn tại.
(3). Phù hợp với các thủ tục quy định tại Điểm (4), các khoản lệ phí bản quyền được nộp như trên sẽ được phân chia giữa những chủ sở hữu quyền tác giả sau khi những người này yêu cầu là các tác phẩm thuộc sở hữu của họ thuộc đối tượng phát sóng thứ cấp thông qua hệ thống cáp trong khoảng thời gian nửa năm tương ứng:
(A). Bất kỳ người chủ sở hữu nào mà các tác phẩm của người này đã được đưa toàn bộ hoặc một phần vào truyền sóng thứ cấp thực hiện thông qua hệ thống cáp của một chương trình tivi ngoài hệ thống tới khu vực dịch vụ địa phương của trạm phát sóng lần đầu; và
(B). Bất kỳ người chủ sở hữu nào mà các tác phẩm của người này được đưa vào truyền sóng thứ cấp được xác định trong một bản quyết toán tài chính cụ thể nộp theo quy định tại Điểm (1)(A); và
(C). Bất kỳ người chủ sở hữu nào mà các tác phẩm của người này được đưa một phần hay toàn bộ vào một chương trình ngoài hệ thống bao gồm hoàn toàn các tín hiệu âm thanh được truyền tải thông qua hệ thống cáp tới khu vực dịch vụ địa phương của trạm phát sóng lần đầu của chương trình đó.
(4). Các khoản tiền lệ phí bản quyền thu được như vậy sẽ được phân chia theo trình tự sau:
(A). Trong tháng 7 hàng năm, bất kỳ người nào yêu cầu được hưởng các khoản lệ phí giấy phép bắt buộc đối với truyền sóng thứ cấp sẽ nộp yêu cầu này tới Thư viện Quốc hội tuân theo các yêu cầu mà Thư viện Quốc hội quy định trong quy chế. Không trái với bất kỳ quy định nào của Luật Chống độc quyền, trong phạm vi của Điểm này, những người có yêu cầu trên có thể thoả thuận giữa họ với nhau về tỷ lệ phân chia thích hợp các khoản lệ phí giấy phép bắt buộc giữa họ, có thể gộp các yêu cầu của họ lại và nộp chung chúng hoặc theo từng yêu cầu riêng, hoặc có thể chỉ định người đại diện chung để nhận các khoản thanh toán thay mặt họ.
(B). Sau ngày mùng 1 tháng 8 hàng năm, Thư viện Quốc hội, theo sự khuyến nghị của cơ quan đăng ký bản quyền sẽ xác định xem liệu có tồn tại bất đồng về việc phân chia tiền lệ phí bản quyền đó hay không. Nếu Thư viện xác định là không tồn tại bất đồng như vậy, Thư viện, sau khi trừ đi các chi phí quản lý hợp lý của cơ quan theo Điều khoản này, sẽ phân chia khoản lệ phí đó tới các chủ sở hữu quyền tác giả được quyền hưởng các khoản lệ phí đó, hoặc tới người đại diện chỉ định của họ. Nếu Thư viện thấy là có bất đồng tồn tại, Thư viện sẽ, theo quy định của Chương 8 Điều luật này, thành lập Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả để xác định sự phận chia các khoản lệ phí nhuận bút đó.
(C). Trong khi đang giải quyết bất đồng theo Điều khoản này, Thư viện Quốc hội sẽ giữ lại không cho phân chia các khoản tiền thích đáng để giải đáp các khiếu nại liên quan đến bất đồng tồn tại, nhưng phải rất thận trọng phân chia các khoản tiền khác không liên quan tới bất đồng.

(e). Truyền sóng thứ cấp không đồng thời thông qua hệ thống cáp.

(1). Không trái với các quy định của Điểm (2) Khoản (f) về việc không đồng thời truyền sóng thứ cấp thông qua hệ thống cáp, bất kỳ một buổi truyền sóng như vậy có thể bị khởi kiện như là một hành vi vi phạm theo Điều 501, và hoàn toàn thuộc đối tượng của các biện pháp thực thi quy định tại Điều 502 tới 506 và Điều 509, 510, trừ phi:
(A). Chương trình trong một băng video được truyền không quá một lần tới các đối tượng tiếp sóng thường kỳ của hệ thống truyền cáp; và
(B). Chương trình, đoạn, băng video của một tác phẩm điện ảnh được bảo hộ, bao gồm các quảng cáo thương mại trong các chương trình, đoạn, băng video của một tác phẩm điện ảnh được truyền không bị xoá hoặc sửa chữa nào; và
(C). Chủ sở hữu hoặc nhân viên của hệ thống cáp: (i) ngăn cấm nhân bản băng video khi đang thuộc quyền chiếm hữu của hệ thống, (ii) ngăn cấm nhân bản không được phép khi đang thuộc sự kiểm soát của các phương tiện tạo các băng video này cho hệ thống truyền cáp nếu hệ thống này kiểm soát hoặc sở hữu các phương tiện đó hoặc thực hiện sự phòng ngừa để ngăn cản nhân bản nếu hệ thống không sở hữu hoặc kiểm soát phương tiện đó, (iii) thực hiện sự phòng ngừa thích hợp để ngăn cản nhân bản khi các băng đó đang được nhập khẩu, và (iv) tuỳ thuộc vào Điểm (2), xoá hoặc tiêu huỷ, hoặc thực hiện việc xoá hoặc tiêu huỷ các băng video đó; và
(D). Trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc mỗi quý theo lịch, người chủ sở hữu hoặc nhân viên của một hệ thống cáp trình bày các bằng chứng xác thực (i) đối với từng bước và sự phòng ngừa đã thực hiện để ngăn cản nhân bản băng video, và (ii) tuỳ thuộc vào Điểm (2) xoá hoặc huỷ bỏ tất cả các băng video được tạo ra hoặc được sử dụng trong quý đó; và
(E). Người chủ sở hữu hoặc nhân viên thực hiện hoặc trình bầy các bằng chứng, và những bằng chứng nhận được theo Khoản (2)(C), để đưa vào trong hồ sơ, công khai cho công chúng kiểm tra, tại các trụ sở chính của hệ thống tại cộng đồng mà truyền sóng được thực hiện hoặc tại cộng đồng gần nhất nơi mà hệ thống duy trì trụ sở; và
(F). Truyền sóng không đồng thời là truyền sóng mà hệ thống cáp được phép truyền theo Luật, và quy định, sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang có hiệu lực vào thời điểm truyền sóng không đồng thời nếu truyền sóng này đã được thực hiện đồng thời, ngoại trừ trường hợp sẽ không được áp dụng đối với các truyền sóng tình cờ hoặc ngẫu nhiên.
(2). Nếu hệ thống cáp chuyển giao cho bất kỳ người nào băng video chương trình đã được truyền sóng không đồng thời thông qua hệ thống đó thì sự chuyển giao như vậy có thể bị khởi kiện như là một hành vi vi phạm theo Điều 501, và hoàn toàn thuộc đối tượng của các biện pháp thực thi theo quy định tại Điều 502 tới 506 và 509, ngoại trừ, một băng video đã được chuyển giao thông qua hệ thống theo một văn bản viết, hợp đồng phi lợi nhuận quy định về việc chia sẻ chi phí hợp lý của băng video đó và chuyển giao chúng, phù hợp với Điểm (1), có thể được chuyển giao bởi một hệ thống cáp tại Alaska tới một hệ thống cáp khác tại Alaska, bởi một hệ thống cáp tại Hawaii được phép thực hiện các truyền sóng không đồng thời tới một hệ thống cáp khác tại Hawaii, hoặc bởi một hệ thống cáp tại Guam, phía bắc của đảo Mariana, hoặc Trust Teritorry của đảo Thái Bình Dương tới các hệ thống cáp khác trong phạm vi của bất kỳ ba địa điểm nào kể trên nếu:
(A). Từng bản hợp đồng đó phải được công khai cho công chúng kiểm tra tại các trụ sở của các hệ thống cáp thuộc diện trên, và bản sao của hợp đồng này được nộp trong vòng 30 ngày sau ngày hợp đồng được ký kết cho cơ quan đăng ký bản quyền (cơ quan mà sẽ thực hiện việc đưa hợp đồng công khai cho công chúng kiểm tra); và
(B). Hệ thống cáp mà băng video được chuyển giao tuân thủ quy định tại Điểm ((1)(A),(B),(C)(i),(iii) và (iv), và (D) tới (F); và
(C). Hệ thống này cung cấp bản sao bằng chứng được yêu cầu để thực hiện phù hợp với Điểm(1)(D) tới từng hệ thống cáp thực hiện trước truyền sóng không đồng thời của cùng một băng video.
(3). Điều khoản này sẽ không được diễn giải để huỷ bỏ các quy định bảo hộ độc quyền của bất kỳ một thoả thuận đang tồn tại nào, hoặc bất kỳ thoả thuận nào sau đó được ký kết giữa một hệ thống cáp và một trạm phát thanh truyền hình trong khu vực mà hệ thống cáp này được đặt, hoặc với một hệ thống mà với hệ thống này trạm phát đó có liên kết.
(4). Như được sử dụng trong Điều khoản này, thuật ngữ “băng video” và các hình thức khác của nó có nghĩa là sự tái bản các chương trình âm thanh và hình ảnh hoặc chương trình phát thanh truyền hình của một trạm phát thanh truyền hình được cấp phép bởi Uỷ ban truyền thông Liên bang không phân biệt bản chất của vật liệu sử dụng là băng, phim mà trên đó sự tái bản được thể hiện.

(f). Định nghĩa: như được sử dụng trong Điều này, các thuật ngữ sau đây và các hình thức khác của nó có nghĩa là:

  • "Truyền sóng lần đầu" có nghĩa là việc truyền sóng được thực hiện tới công chúng thông qua các thiết bị mà các tín hiệu của nó được tiếp nhận và tiếp theo được truyền thông qua dịch vụ truyền sóng thứ cấp, không phân biệt nơi hoặc thời điểm mà buổi trình diễn hoặc trình bày được truyền sóng lần đầu.
  • "Truyền sóng thứ cấp" là truyền sóng tiếp theo truyền sóng lần đầu mà không đồng thời với buổi truyền sóng lần đầu, hoặc không đồng thời với truyền sóng lần đầu nếu thông qua một hệ thống cáp không được đặt toàn bộ hoặc một phần trong phạm vi lãnh thổ của 48 Bang, Hawaii, Liên hiệp Puerto Rico: tuy nhiên, với điều kiện là truyền sóng tiếp theo không đồng thời thông qua hệ thống cáp đặt tại Hawaii của truyền sóng lần đầu được coi là truyền sóng thứ cấp nếu máy phát các tín hiệu phát thanh truyền hình bao gồm truyền sóng tiếp theo đó được phép theo Luật và quy định hoặc được phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang.
  • "Hệ thống cáp" là hệ thống các phương tiện được đặt tại bất kỳ Bang, vùng lãnh thổ, khu vực hành chính đặc biệt (Trust Teritorry), hoặc thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ các tín hiệu đã được truyền hoặc chương trình phát thanh truyền hình được phát đi từ một hoặc nhiều trạm phát thanh truyền hình được cấp phép bởi Uỷ ban truyền thông Liên bang, và thực hiện truyền sóng thứ cấp những tín hiệu hoặc chương trình đó thông qua dây cáp, dây thép hoặc các kênh truyền thông khác tới thành viên thuộc đối tượng tiếp sóng thường kỳ của công chúng là những người đã trả tiền cho các dịch vụ đó. Cho mục đích quyết định khoản lệ phí bản quyền theo Khoản (d)(1), hai hoặc nhiều hệ thống cáp lân cận cộng đồng của cùng một chủ sở hữu chung hoặc kiểm soát hoặc hoạt động theo chỉ đạo từ một trụ sở chính sẽ được coi là một hệ thống.
  • "Khu vực dịch vụ địa phương của trạm phát sóng lần đầu" đối với một trạm phát sóng truyền hình, bao gồm khu vực mà trong khu vực này trạm phát đó được quyền lặt lại các tín hiệu của trạm đang được tái phát thông qua hệ thống cáp theo các quy định của Luật, quy định hoặc sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang có hiệu lực vào ngày 15/4/1976, hoặc đối với một trạm phát sóng truyền hình được cấp phép bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Canada hoặc Mexico, là khu vực mà trong khu vực này, trạm được quyền lặp lại các tín hiệu đang được tái truyền nếu các tín hiện đó là của các trạm phát sóng truyền hình thuộc đối tượng của Luật, quy định và sự cho phép đó. Đối với các trạm phát sóng truyền hình có tầm phủ sóng thấp hơn,theo định nghĩa của luật và quy định của Uỷ ban truyền thông Liên Bang, "Khu vực dịch vụ địa phương của trạm phát sóng lần đầu" bao gồm khu vực trong phạm vi 35 dặm xung quanh nơi đặt trạm phát đó, ngoại trừ đối với các trạm đặt tại khu vực trung tâm thống kê tiêu chuẩn mà là một trong 50 nơi dân số rộng lớn nhất của tất cả các khu vực trung tâm thống kê tiêu chuẩn (trên cơ sở cuộc điều tra dân số 10 năm một lần năm 1980 của Uỷ ban thư ký thương mại), số dặm sẽ là 20 dặm. Đối với một trạm phát sóng truyền thanh (radio), "Khu vực dịch vụ địa phương của trạm phát sóng lần đầu" bao gồm khu vực dịch vụ ban đầu của trạm phát đó theo Luật và quy định của Uỷ ban truyền thông Liên bang.
  • "Tín hiệu tương tự từ xa" là tần số truyền tải phát sóng thứ cấp một phần hay toàn bộ của bất kỳ một chương trình truyền hình ngoài hệ thống thực hiện thông qua hệ thống cáp ngoài khu vực dịch vụ của trạm phát sóng lần đầu của chương trình đó. Nó được tính toán để chuyển giao tần số của một trạm phát tới từng hệ thống trạm phát độc lập và một phần tư tần số các chương trình của trạm phát ngoài hệ thống đó tới từng trạm phát hệ thống và các trạm phát giáo dục phi thương mại theo Luật, quy định, và sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang. Tuy nhiên, các tần số nói trên được truyền tới các trạm phát độc lập, các hệ thống và các trạm phát giáo dục phi thương mại thuộc đối tượng của các hạn chế và ngoại lệ sau. Đối với trường hợp Luật và các quy định của Uỷ ban truyền thông Liên bang yêu cầu một hệ thống cáp bỏ qua việc phát sóng chuyển tiếp một chương trình đặc biệt và Luật, quy định này cũng đồng thời cho phép sự thay thế một chương trình khác thể hiện sự trình diễn hoặc trình bày tác phẩm thay thế vào buổi truyền sóng bị bỏ qua, hoặc đối với trường hợp Luật và quy định có hiệu lực vào ngày ban hành Điều luật này cho phép một hệ thống cáp, tại cuộc bỏ phiếu về Điều luật này, tiến hành xoá bỏ và thay thế một chương trình không được thể hiện trực tiếp hoặc để thực hiện chương trình bổ sung không được truyền sóng thông qua các trạm phát lần đầu trong phạm vi khu vực dịch vụ địa phương của các trạm này mà hệ thống cáp được đặt, không một tần số về chương trình được thay thế và bổ sung nào được truyền tải; đối với trường hợp Luật và quy định hoặc sự cho phép của Uỷ ban truyền thông Liên bang có hiệu lực vào ngày ban hành Điều luật này cho phép một hệ thống cáp, vào ngày bỏ phiếu về Điều luật này, bỏ qua việc truyền sóng truyền tiếp của một chương trình đặc biệt và Luật, quy định hoặc sự cho phép đó cũng đồng thời cho phép sự thay thế một chương trình khác thể hiện buổi trình diễn hoặc trình bày một tác phẩm thay thế vào buổi truyền sóng bị bỏ qua, trong trường hợp là chương trình thể hiện trực tiếp, tần số chuyển giao chương trình thay thế hoặc bổ sung này sẽ là tần số của trạm phát tín hiệu từ xa tương đương được nhân với một phân số mà tử số là số ngày trong năm trạm phát này thực hiện phát sóng vào đêm khuya hoặc theo quy định về chương trình đặc biệt của Uỷ ban truyền thông Liên bang, hoặc đối với trạm phát thực hiện phát sóng trên cơ sở không trọn buổi trong trường hợp các phương tiện phát sóng trọn buổi không thể thực hiện được do hệ thống cáp này thiếu các kênh có khả năng hoạt động để tiếp sóng trên cơ sở trọn buổi tất cả các tín hiệu mà trạm này được phép thực hiện, các tần số tới các trạm phát độc lập, các hệ thống và các trạm phát giáo dục phi thương mại quy định ở trên, trong trường hợp có thể, sẽ được nhân với một phân số tương đương với tỷ lệ số giờ phát sóng của trạm này thực hiện thông qua hệ thống cáp trên tổng số phát sóng của trạm phát đó.
  • "Trạm phát sóng hệ thống" là trạm phát thanh truyền hình mà chủ sở hữu, điều hành, hoặc liên kết với một hoặc nhiều trạm phát sóng hệ thống khác tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cung cấp phủ sóng quốc gia, và trạm này phát sóng một phần cơ bản của chương trình được cung cấp bởi hệ thống các trạm phát đối với phần cơ bản mà trạm phát này phát sóng trong ngày.
  • "Trạm phát độc lập" là trạm phát thanh truyền hình thương mại không phải là một trạm phát hệ thống.
  • "Trạm phát giáo dục phi thương mại" là trạm phát sóng truyền hình thực hiện phát sóng giáo dục phi thương mại như được định nghĩa tại Điều 397 Điều luật số 47.