25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 112

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 112: Hạn chế các quyền độc quyền: các bản ghi thử

(a). Không trái với các quy định tại Điều 106, và ngoại trừ các tác phẩm điện ảnh hoặc các tác phẩm nghe nhìn khác, sẽ không phải là hành vi vi phạm quyền tác giả đối với một tổ chức phát sóng được quyền truyền sóng tới công chúng buổi trình diễn hoặc trình bày tác phẩm theo giấy phép hoặc chuyển nhượng quyền tác giả hoặc theo các hạn chế các quyền độc quyền đối với các bản ghi âm được quy định tại Điều 114(a), tiến hành sao chép không nhiều hơn một bản sao hoặc một bản ghi của một chương trình truyền sóng cụ thể thể hiện buổi trình diễn hoặc trình bày nếu:

(1). Bản sao hoặc bản ghi được lưu giữ và sử dụng chỉ cho tổ chức phát sóng tạo ra nó và không một bản sao hoặc bản ghi nào khác được sao chép từ chúng; và
(2). Bản sao hoặc bản ghi được sử dụng chỉ cho tổ chức phát sóng thực hiện truyền sóng trong phạm vi khu vực dịch vụ địa phương của trạm hoặc cho mục đích lưu trữ và bảo quản; và
(3). Trừ phi được sử dụng hoàn toàn cho mục đích lưu trữ, bản sao hoặc bản ghi phải được phá huỷ trong vòng sáu tháng kể từ ngày chương trình phát sóng được truyền lần đầu tới công chúng.

(b). Không trái với các quy định tại Điều 106, sẽ không phải là hành vi vi phạm quyền tác giả đối với các cơ quan của Chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác được quyền truyền buổi trình diễn hoặc trình bày tác phẩm theo Điều 112(2) hoặc theo hạn chế các quyền độc quyền đối với bản ghi âm quy định tại Điều 114(a), tiến hành sao chép không nhiều hơn 30 bản sao hoặc bản ghi của chương trình phát sóng cụ thể thể hiện buổi trình diễn hoặc trình bày đó, nếu:

(1). Không một bản sao hoặc bản ghi nào khác được sao chép từ các bản sao hoặc bản ghi được tạo ra theo Điều khoản này; và
(2). Ngoại trừ một bản sao hoặc bản ghi được sử dụng hoàn toàn cho mục đích lưu trữ, các bản sao và bản ghi còn lại đều bị hủy bỏ trong vòng 7 năm kể từ ngày chương trình truyền sóng được truyền lần đầu tới công chúng.

(c). Không trái với các quy định tại Điều 106, sẽ không phải là hành vi vi phạm quyền tác giả đối với các cơ quan của Chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác thực hiện việc phân phối không nhiều hơn một bản sao hoặc bản ghi của một chương trình phát sóng thể hiện buổi trình diễn một tác phẩm sân khấu phi kịch nghệ mang mầu sắc tín ngưỡng hoặc một bản ghi âm của một tác phẩm âm nhạc cho các tổ chức phát sóng quy định tại Điểm (2) của Khoản này nếu:

(1). Không có bất kỳ một khoản lệ phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào được tính đối với việc thực hiện hoặc phân phối bản sao hoặc bản ghi đó; và
(2). Không một bản sao hoặc bản ghi nào được sử dụng cho bất kỳ một buổi trình diễn nào ngoài việc truyền sóng một lần tới công chúng thông qua tổ chức phát sóng được quyền truyền sóng tới công chúng buổi trình diễn tác phẩm theo giấy phép hoặc chuyển nhượng quyền tác giả; và
(3). Ngoại trừ một bản sao hoặc bản ghi có thể được lưu giữ hoàn toàn cho mục đích lưu trữ, các bản sao hoặc bản ghi còn lại toàn bộ đều bị phá hủy trong vòng một năm kể từ ngày chương trình truyền sóng được truyền lần đầu tới công chúng.

(d). Không trái với các quy định tại Điều 106, sẽ không bị coi là hành vi vi phạm quyền tác giả đối với các cơ quan của Chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác được quyền truyền buổi trình diễn tác phẩm theo quy định tại Điều 110(8) thực hiện sao chép không nhiều hơn 10 bản sao hoặc bản ghi thể hiện buổi trình diễn đó, hoặc cho phép sử dụng bất kỳ bản sao hoặc bản ghi sao chép bởi bất kỳ cơ quan của Chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận được quyền truyền sóng buổi trình diễn tác phẩm theo Điều 110(8) nếu:

(1). Bất kỳ một bản sao hoặc bản ghi nào được bảo quản và sử dụng chỉ bởi tổ chức tạo ra nó, hoặc bởi cơ quan của Chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận được quyền truyền buổi trình diễn tác phẩm theo Điều 110(8), và không một bản sao hoặc bản ghi nào khác được sao chép từ chúng; và
(2). Bất kỳ bản sao hoặc bản ghi được sử dụng chỉ cho việc truyền sóng được phép theo Điều 110(8), hoặc cho mục đích lưu trữ hoặc bảo quản; và
(3). Cơ quan của Chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận cho phép sự sử dụng bất kỳ bản sao hoặc bản ghi nào được tạo ra bởi bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào theo Điều khoản này không tính bất kỳ một khoản lệ phí nào đối với việc sử dụng đó.

(e). Chương trình phát sóng được thể hiện trên một bản sao hoặc bản ghi thực hiện theo Điều khoản này không phải thuộc đối tượng bảo hộ như là một tác phẩm phái sinh theo quy định tại Điều luật này ngoại trừ được sự đồng ý rõ ràng của người chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đã có được thể hiện trong chương trình đó.