50%

Nam cực tinh huy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam cực tinh huy  (1924)  của Hồ Biểu Chánh
Mục lục
 • Hồi 1: Trong màng loan Dương phu nhơn mộng quái; Dưới cột lý Ngô Thứ-sử trần tình
 • Hồi 2: Nghe tin dữ anh-hùng sái lụy; Hưng nghĩa binh dõng-sĩ báo thù
 • Hồi 3: Nước nguy biến, Đinh-Công rầu vong mạng; Chú đuổi xô, Bộ-Lãnh quyết lập thân
 • Hồi 4: Đinh tráng-sĩ nơi Vân-sơn được gươm báu; Trần tướng-quân dưới cổ thọ gặp người tài
 • Hồi 5: Công-Hãn đem binh vây Cảnh-Thạc; Ngô-Quyền sai tướng cứu Động-Giang
 • Hồi 6: Vô-ý Nguyễn-Siêu bại trận; Hữu-Tâm Lê-Đạt đền ơn
 • Hồi 7: Toan cướp trại, Kiều binh thọ hại; Xem sa trường,Thứ-sử thương tâm
 • Hồi 8: Ghét lời phải, Kiều-Công giết Lưu-Định; Sợ thế nguy, Công-Hãn viện Hán-Triều
 • Hồi 9: Ngô Thứ-sử phân binh vây Đại-La; Đỗ danh-thần dụng nghĩa vận lương thảo
 • Hồi 10: Kiều-Thuận xuất binh quyết phá vây; Ngô-Quyền khiển tướng công ba cửa
 • Hồi 11: Lưu-Cung cố ý đoạt Giao-Châu; Kiết-Lợi ỷ tài thất Lục-quận
 • Hồi 12: Ngô-Quyền giả sợ mở trùng vi; Công-Tiện mắc mưu bị nả tróc
 • Hồi 13: Vào La-Thành, giết gian ác tế Dương-công; Đến Đằng-giang định chước mưu trừ Hán-tặc
 • Hồi 14: Dùng mưu thần đại phá Hán binh; Thấy thế yếu nhường ngôi Ngô chúa
 • Hồi 15: Đắc lũng Tam-Ca giành nghiệp cháu; Thác cô Ngô chúa thử lòng em
 • Hồi 16: Ngô-chúa thăng hà, Tam-Ca soán nghiệp; Tử-hoàng tị nạn, Vương hậu xuất gia
 • Hồi 17: Vào Linh-tự, ơ hờ mất ngựa; Tới Lữ-trang, hâm hỡ trừ gian
 • Hồi 18: Kiên-Trinh định kế hại thù nhơn; Sầm-Bích trổ tài phá sơn trại
 • Hồi 19: Hụt thiếp Cao-Phi buồn lại hổ; Dứt tình Xương-Cấp ngó lại đau
 • Hồi 20: Xương-Cấp gần người vui giảm bịnh; Kiên-Trinh dưới cội nhác trao lời
 • Hồi 21: Cường khấu còn thương tình thủ túc; Quan trường lại phụ nghĩa quân-thần
 • Hồi 22: Gái thương chồng quan thả chẳng đành về; Quân tham bạc người cầu mới dám hứa
 • Hồi 23: Cứu người ngay dõng-sĩ phải trừ gian; Giúp đại nghĩa gái hiền toan bội ước
 • Hồi 24: Giận phản-tặc, Lữ-Đường quyết dấy binh; Hờn tiên vương, Bạch-Hổ lo an phận
 • Hồi 25: Tính chiêu-an Dương-thị lập đông-cung; Ham lợi lộc Mã-Chiêu làm thích khách
 • Hồi 26: Người giống người, ngay gian khó biện; Mặt nhình mặt, đệ-tử kinh tâm
 • Hồi 27: Tiếc tay chơn, thái-tử liều mình; Rõ lý lịch, công-thần đổi ý
 • Hồi 28: Lánh hoạn nạn, Đông-cung ẩn mặt; Bị khinh khi, Cảnh-Thạc lui binh
 • Hồi 29: Xương-Văn lãnh mạng bình Kiều-Khấu; Giang-thị bày mưu phản Ngụy-vương
 • Hồi 30: Hội trung thần, Nhứt-Điện đề binh; Bắt ngụy-chúa, Nhì-Điện cảm nghĩa
 • Hồi 31: Xương-Văn sợ loạn tạm lên ngôi; Xương-Cấp nghe tin mừng trở bước
 • Hồi 32: Sợ bất nghĩa, Nam Tấn-vương phế vị; Cảm thâm tình, Ngô-Xương-Cấp hồi triều

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)