Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhì/Cảnh thứ I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
ĐOẠN THỨ NHÌ

Cảnh thứ I. — TRONG TƯ THẤT NGUYỄN-CHÚA Ở PHÚ-QUỐC

Phú-Quốc đảo, nghinh hồi mẫu-giá,
Gia-Định thành, hề vọng vương-sư.

Nguyễn-chúa — Quốc-thái — Hoàng-phi — Lê-văn-Duyệt — Nguyễn-văn-Thành — quân sĩ.

Nguyễn-chúa viết. — (Tôn-sư à...) Cố-nhân nhất khứ, hải-quốc thiên trùng, (từ khi Tôn-sư hồi quốc đến giờ cũng đã lâu ngày) thương cô-nhi âm tín nan thông, liên lão-mẫu gian truân bì trí, ngôn thi khiến trí, súc cảnh ngâm tình (a):

Ngâm viết. — (Ta nghĩ lại đạo giời, có khi bị rồi cũng có khi thái), Nắng lâu âu có trận mưa dào.

(Bởi vì lòng người ta trông mong cũng đã lâu lắm mà) Hệ vọng lòng người luống khát khao.

(Như phen này ta quyết báo thù cho cha ông ta) Hổ thẹn phen này đành rửa sạch.

(Lúc bấy giờ thì thấy) núi non y cựu lại thanh cao.

Hựu viết. — (Nghịch tặc mày hễ mày) cám thay nghịch tặc, giận bấy hung đồ, nhân tâm đà khát vọng lai tô, (mà) thiên ý cũng trông chừng muốn trị.

Hựu viết. — (Ta có nghe rằng bây giờ anh em Tây-sơn nó đã cốt nhục tương tàng nhau, nếu như vậy) thời tặc đảng tử vong tương chí, (cũng là làm) cho ta cơ hội khá thừa, (ta) đã giao cho Võ-Tính mật thư, hồi Gia-định hội binh thảo tặc, (vả chăng) binh sự quí hồ thần tốc, giai âm luống những đợi chờ.

Quân ra.

Báo viết. — (Dạ dạ) hữu Võ-Tính mật thư, trình chúa-công khai khán.

Nguyễn-chúa viết. — Tương lai.

Nguyễn-chúa xem thư Võ-Tính nói đã thu phục được Gia-định thì lấy làm mừng.

Hựu viết. — (Hảo a) chí hỉ lạc, chí hỉ lạc, thậm hoan hân, thậm hoan hân, âu cấp báo mẫu thân, cho đặng tường cơ sự (a).

Hựu viết. — Mẫu thân, Hoàng-phi, hỉ sự.

Quốc-thái, Hoàng-phi ra.

Quốc-thái viết. — Hà sự mà hay.

Nguyễn-chúa viết. — (Dạ dạ trăm lạy mẹ) lâu nay đã chịu bề cay đắng, bây giờ mong gặp hội thăng bình.

Quốc-thái viết. — Hà sự mà hay con.

Nguyễn-chúa viết. — (Dạ dạ trăm lạy mẹ) con được Võ-Tính tấu thư, rằng đã thu hồi Gia-định, rầy con được thần hôn định tỉnh, không còn như xưa bôn bá lưu ly.

Hựu viết(Nguyễn-văn-Thành) ngươi về truyền cho Võ-Tính, tu chỉnh túc hậu nghinh (nghe).

Nguyễn-văn-Thành phụng mạng vào.

(Lê-văn-Duyệt) ngươi theo ta phò từ giá đăng chình, võng Gia-định thành tấn phát (a).

Lê-văn-Duyệt phụng mạng vào.

Hạ màn