Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhì

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

ĐOẠN THỨ NHÌ
Chia làm 5 cảnh

Cảnh thứ I. Phú-quốc đảo, nghinh hồi mẫu giá,
Gia-định thành, hễ vọng vương-sư
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21
Cảnh thứ II. Đón quốc-lão, mở cờ giang thượng,
Ngu mẫu-thân, tấu nhạc quân trung
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
23
Cảnh thứ III. Thành đại-sự, luận công hành thuởng,
Tiêm nghịch-thù, khiển tướng sai binh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24
Cảnh thứ IV. Mẫn quốc-lão, vội vàng tạ thế,
Giao Tử-hoàng, chu trí đưa tang
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
27
Cảnh thứ V. Trạch cát địa, Định-thành yên táng,
Đọc tế văn, Hoàng-tử trí ai
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
29