Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhì/Cảnh thứ II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cảnh thứ II. — TRIỀU-ĐÌNH NGUYỄN-CHÚA Ở GIA-ĐỊNH

Bài trí: Lúc Nguyễn-chúa ra triều, thì lại như cảnh thứ nhất, đoạn thứ nhất.

Đón quốc-lão mở cờ giang thượng,
Ngu mẫu-thân tấu nhạc quân trung.

Nguyễn-chúa — Hoàng-Phi — Bá-đa-Lộc — Hoàng-tử-Cảnh — Võ-Tính — Nguyễn-văn-Thắng — Nguyễn văn-Chấn — văn-võ triều-đình quân-sĩ — nhân-dân

Tướng-sĩ viết. — Như chúng tôi lâu nay đã nhuốm bồ hôi ngựa, mà ngày nay trông thấy vẻ mặt rồng, (bởi vậy cho nên mà), hỷ duyệt vô cùng, hoan hân bất dị.

Nguyễn-chúa viết. — Cám thương tướng sĩ, dự cộng gian nan, như ta gây dựng giang san, cũng phải nhờ đến những kẻ truy tùy thỉ thạch, (ta không quên công các ngươi đâu) sinh tiền đã gia quan tấn tước, (dẫu rằng có mất đi nữa), tử hậu (thời cũng cho) truy tự bao phong, (nghe).

Tướng-sĩ viết. — Vạn vạn tuế.

Quân thần phụ lão đồng viết. — (Như dân lục-tỉnh chúng tôi, lâu nay chịu) dầu sôi lửa nóng, (mà bây giờ được lên) cõi thở đài xuân, (bởi vậy cho nên) cảm mộc chi nhân, kiều chiêm đại đức.

Nguyễn-chúa viết. — Cảm thương dân sáu tỉnh, (mà lâu nay) chịu ngược chiến trăm bề, (bởi vậy cho nên) lòng đà khát vọng vân nghê, (mà bây giờ ta lại về đây) may lại trùng khai thiên nhật, cho phụ lão yến bô tam nhật, mà tha nhân dân tô thuế nhất niên (nghe).

Quần thần phụ lão đồng viết. — Vạn vạn tuế.

Võ-Tính đưa các tướng và nhân dân vào.

Nguyễn-chúa viết. — Gia-định tuy đà thu phục, (nhưng rứa mà xem ra) Tây-sơn vốn hãy quật cường, (bởi vậy cho nên) ta e vì cô thế nan đương, âu phải đợi ngoại binh giúp đỡ.

Hựu viết. — (Ta nhớ lại từ khi tôn-sư hồi quốc đến bây giờ, cũng đã lâu rồi), từ tôn-sư phản hồi cầu trợ, sao chầy ngày còn vắng tiêu hao, (bởi vậy cho nên), lòng ta luống những khát khao, chờ đợi còn mong tin tức.

Quân ra.

Báo viết. — (Dạ dạ), tôn-sư cùng Hoàng-tử, tầu đã đến Cần-giờ, người sai tôi lên trước đem thư, mai sẽ đến tỉnh thành tấn thứ.

Nguyễn-chúa viết. — (Hảo a), chí[đính chính 1] hỉ duyệt, chí[đính chính 2] hỉ duyệt, thậm hoan hân, thậm hoan hân, (chư tướng), ta cùng văn võ chư thần lai nhật tựu giang tân nghinh tiếp.
(Nguyễn-chúa văn võ triều-đình ra đón ông Bá-đa-Lộc ở bến thuyền giở về rồi mấy nhập thành.
[đính chính 3]

Nguyễn-chúa viết. — (Hảo a), xin mừng tôn-sư đã tới, cha mừng con đã về.

Hựu viết. — Như nay đà nhất đường hội ngộ, không lại còn ly cách tha phương, trước là mừng cho tôn-sư vốn hãy khang cường, sau là mừng cho Hoàng-tử nay đà khôn lớn.

Bá-đa-Lộc viết. — Lâu nay cách mặt, nay đặng thừa nhan, (tôi có nghe rằng chúa công đã thu phục được thành Gia-định), mừng là mừng nay đà tái tạo giang san, (nhưng lại còn nhiều sự vui nữa). vui là vui có nhất phiên cơ hội.

Nguyễn-chúa viết. — Troàn hồi thành, xin mời tôn-sư hồi thành.

Hạ màn

  1. Gốc: trí được sửa thành chí: chi tiết
  2. Gốc: trí được sửa thành chí: chi tiết
  3. Gốc: nghinh tiếp. được sửa thành nghinh tiếp.
    (Nguyễn-chúa văn võ triều-đình ra đón ông Bá-đa-Lộc ở bến thuyền giở về rồi mấy nhập thành.
    : chi tiết