Trang:Tay Nam dac bang.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Hựu viết. — (Như nay quân loạn tặc đồ độc sinh linh, mà làm cho quả nhân chi thê. cô nhân chi phụ), nếu có chước gì mà cứu cho con đỏ trăm muôn, tôi lẽ đâu lại tiếc tình thâm một chút.

Hựu viết. — (Xin chúa công phải cấp đồ ngay), nếu việc chầy giây phút, thì họa tại tu-du, (như thân thiếp bây giờ cũng muốn liều mình với nước cho rồi), thiếp cũng nguyền vì nước báo cừu, đâu lại có tư tình nan xả. (mà chúa công e lệ đó ma).

Nguyễn-chúa viết. — Hảo a, Hoàng-phi chí khí (a).

Hựu viết. — Lai cấp thỉnh tôn-sư.

Ông Bá-đa-Lộc

Hựu viết. — Hai tôi đã hiệp ý, theo diệu kế tôn-sư, vậy (xin) đưa một bức quốc-thư, cùng giao lai Hoàng-tử.

Bá-đa-Lộc viết. — Người đã tin cậy, tôi phải hết lòng, trước là mong cho quốc sự thành công, sau thì khuyên cho tử-hoàng chăm học, như tử-hoàng dẫu còn thơ ngốc, nhưng về sau chắc đã lớn khôn, xin bà chớ lấy làm buồn, hạ tẩu xin hết lòng giúp đỡ.

Nguyễn-chúa viết. — (Chư tướng, truyền cho chư tướng) khí giới tu nghiêm chỉnh, kỳ xí yếu tiêm minh, lai nhật hội tân đình, tống tôn-sư hồi quốc.

Hạ màn

Cảnh thứ VI. — BẾN THUYỀN Ở PHÚ-QUỐC

Nguyễn-chúa, Hoàng-phi cùng văn-võ triều-đình ra tiễn tôn-sư hồi quốc.

Thuyền hải-đảo, xa xôi nghìn rặm,
Tiễn quang-đình[đính chính 1] ly biệt tam bôi.

Nguyễn-chúa — Hoàng-phi — Bá-đa-Lộc — văn võ triều-đình, quân sĩ.

Nguyễn-chúa viết. — (Tôn-sư à) sóng nghìn trùng lớp lớp, thuyền một lá xa xa, mấy khúc ly ca, vài nhời trân trọng (a):


  1. Sửa: Tiễn quang-đình được sửa thành Tửu tân-đình,: chi tiết