Bước tới nội dung

Triều đình Vua Sư-tử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

TRIỀU ĐÌNH VUA SƯ-TỬ

     Một ngày kia, Mãnh-sư Hoàng-đế,
     Muốn thử xem quyền-thế tầy bao,
        Bèn vời bách-thú lâm trào;
Mỗi loài phái một viên vào Long-cung.
     Sắc vàng tống đi cùng một đạo,
     Đóng ấn son Quốc-bảo rõ ràng.
        Chiếu rằng suốt một tháng-tràng,
Hội bàn trước chốn Ngai Vàng liên miên.
     Lúc mở hội khai diên tứ yến,
     Có phường tuồng nhân-tiện làm trò.
        Mãnh-sư có ý làm to,
Để đem quyền-thế mà phô chư-hầu.
     Truyền hội-nghị ở lầu Ngũ-phụng,
     Những thịt xương lủng-củng bốn bề.
        Sực nồng hôi-hám gớm-ghê,
Gấu kia bịt mũi dường chê nặng mùi.
     Ngự hiểu ý, giận sôi sùng-sục,
     Cho xuống ngay Địa-ngục mà chê.
        Khỉ ta hiến nịnh tức thì:
— Muôn tâu Thiên-thảo cực-kỳ thông-minh.
     Khen móng nhọn, khen dinh thơm phức,
     Trăm thức hoa, hương nức không bằng.
        Ngờ đâu lời nịnh tán xằng,
Mãnh-sư lại giận giết phăng khỉ già.
     Vua Sư-tử thực là phàm-phũ,
     Hẳn cũng dòng Kiệt, Trụ chi đây.
        Lại gần Chó-sói hỏi ngay:
— Mùi gì tâu thực Trẫm hay thử nào!
     Sói đại-thần trí-cao khéo chối.
     Cúi tâu: — Thần ngạt mũi thấy chi!
        Khôn-ngoan nên chẳng can gì.
Chuyện hay đã dạy, nên ghi vào lòng.
     Ai muốn vững Triều trung quyền-chức,
     Nịnh không nên, cương-trực cũng đừng;
        Cứ làm ra một người rừng.


Nguồn