Bò cái, dê cái, cừu cái lập hội với Sư-tử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en société avec le Lion - Bò cái, dê cái, cừu cái lập hội với Sư-tử

BÒ CÁI, DÊ CÁI, CỪU CÁI
LẬP HỘI VỚI SƯ-TỬ

     Con bò, con dê, con cừu cái,
     Cùng Mãnh-sư quí-đại lân-ông.
        Xưa kia lập hội buôn chung;
Hẹn rằng lỗ lãi đổ đồng chia nhau.
     Dê đánh bẫy được hươu một chú,
     Mời cổ-đông đến đủ hội-đồng.
        Khi đà khắp mặt đến đông.
Sư rằng:
          — Bốn đứa chia chung bốn phần.
     Nói vừa đoạn liền phân bốn góc,
     Rồi nhận ngay lấy góc to cao:
        Đứa nào muốn biết lẽ sao?
Bởi vì Sư-tử là tao chứ gì?
     Lẽ phải ấy, ai thì dám cãi.
     Còn phần nhì, cũng lại nhận luôn,
        Rằng là cường-giả chi quyền.
Phần ba nhận nữa, vì khôn nhất đàn.
     Đến phần tư thì quan chiếm nốt;
     Con nào vơ, ông bóp chết tươi!


Nguồn