Con bò cái tơ, con dê cái với con chiên cái hội với con sư tử đực

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ  (1886)  của Jean de La Fontaine, do Trương Minh Ký dịch
Con bò cái tơ, con dê cái với con chiên cái hội với con sư tử đực

Họ nói thuở xưa kia con bò cái tơ, con dê cái với em mấy con ấy là con chiên cái lại với con sư tử đực kiêu hãnh, chúa chỗ lân cận đó, hội lại làm chung lời lỗ cũng đồng chịu với nhau. Con nai kia sa mắc vào bẫy rập của con dê cái. Dê liền mời bổn hội tụ lại, khi nhóm đủ mặt rồi, thì sư tử lấy móng mình và đếm và nói: “Vả chăng ta đây là bốn, phải chia cái thịt nầy ra làm tư.” Rồi đó nó xé con nai ra làm bốn phần; lấy cho mình phần thứ nhất vì là chúa; lại nói: “Phần ấy về tôi, số là tại tên tôi là sư tử: điều ấy thì chẳng ai nói được gì hết. Bởi có quyền thế, nên phần thứ hai cũng về tôi; quyền thế ấy chị em cũng đều biết, là quyền thế kẻ mạnh hơn. Tôi lại dạn dĩ hơn hết, nên tôi phải lãnh lấy phần thứ ba. Nếu chị nào rớ tới phần thứ tư, thì tôi sẽ bóp họng đi.” (Có một mình sư tử biết ăn thịt, mấy con kia ăn cỏ mà thôi).