Kẻ đánh xe mắc lầy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lão kia đánh một cái xe cỏ khô thấy xe mình mắc lầy. Lão ở xa nhằm chỗ không người giúp: ở ngoài đồng, gần tỏng kia về xứ Bass-Bretagne, kêu là Quinper-Corentin. Cũng dễ biết là tại cái mạng nó khiến cho người ta đến đó, khi nó muốn cho họ tức tối bực mình. Trời phù hộ ta về việc đi đàng! Chừ nói lại chuyện kẻ đánh xe mắc lầy trong mấy chỗ nầy, kìa lão đang rủa, thề đến sức. Nổi thần hung, chưởi lỗ, chưởi hang, chưởi ngựa, chưởi xe, rồi lại quày chưởi mình. Sau lão mới kêu ông thần, có danh tiếng trong thế gian, cứu lão. “Hercule, hãy giúp tôi, nếu lưng ông đỡ nổi trái đất, thì cánh tay ông kéo tôi ra được khỏi đây.” Nó khấn vái rồi bèn nghe trong mây một tiếng nói với nó như vầy: “Hercule muốn cho người ta chuyển động; rồi thần ấy mới giúp. Hãy coi tại đâu phải sụp xuống mà mắc lại đó; lấp chỗ đàng xe đó cho ta. Nhà ngươi làm rồi chưa? — Lão nói: thưa rồi. — Cái tiếng ấy đáp rằng: vậy chừ ta giúp nhà ngươi; hãy lấy cái roi đánh ngựa. — tôi lấy rồi. Sao vậy cà? Cái xe của tôi nó đi như ý! Đáng khen thần hercule!” Cái tiếng khi ấy nói lại rằng: “Ngựa của ngươi đi ra khỏi đó dễ lắm thấy không?”

Hãy ra công thì trời sẽ giúp mầy. Nghĩa là chịu khó, thì khỏi khó. (Cầu nhơn bất như cầu kỉ.)